Wyłączenie odpowiedzialności

Wchodząc na naszą stronę internetową („Strona”), Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie określonych poniżej warunków korzystania („Warunki”). Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na poniższe Warunki, nie powinien korzystać ze Strony.

Wchodząc na Stronę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że korzystanie ze Strony będzie interpretowane i oceniane wyłącznie na podstawie prawa polskiego. W przypadku korzystania ze Strony z innego terytorium Użytkownik będzie odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Firma Marpoint Sp. z o.o. nie gwarantuje, że materiały zamieszczone na Stronie zawierają treści odpowiednie dla terytorium innego niż Polska. Wszelkie informacje zamieszczone na Stronie, w tym między innymi informacje o produktach i usługach, dotyczą wyłącznie tych oferowanych lub świadczonych na terytorium Polski.

Materiały zamieszczone na Stronie są chronione prawem autorskim przysługującym firmie Marpoint Sp. z o.o. i podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim, przepisom polskiego prawa, polityk i rozporządzeń, a także postanowieniom umów międzynarodowych. Materiały chronione prawem autorskim mogą być pobierane, wyświetlane i powielane wyłącznie w niezmienionej formie (z zachowaniem niniejszego zastrzeżenia) do użytku osobistego i niekomercyjnego lub do wewnętrznego obiegu w ramach organizacji.

Zgodę na powielanie materiałów ze stron internetowych powiązanych ze Stroną należy uzyskać od właściciela praw autorskich do takich materiałów. Aby uzyskać zgodę na powielanie materiałów ze Strony, należy wysłać prośbę lub zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@marpoint.business

Wchodząc na Stronę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że korzysta z niej na własne ryzyko oraz że żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, projektowanie lub obsługiwanie Strony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, uboczne, wynikowe, pośrednie lub domniemane ani za żadne inne straty, koszty lub wszelkiego rodzaju wydatki (w tym koszty obsługi prawnej, honoraria ekspertów lub inne wydatki), które mogą powstać, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku dostępu Użytkownika do Strony, jej wykorzystywania lub przeglądania lub pobierania przez Użytkownika ze Strony wszelkich materiałów, danych, tekstów, zdjęć, filmów wideo lub plików audio, w tym między innymi w wyniku wszelkich szkód spowodowanych przez wirusy, błędy, działania lub zaniechania osób, a także z powodu wszelkich awarii systemu komputerowego, linii telefonicznej, sprzętu, oprogramowania lub programu, lub wszelkich innych błędów, awarii lub opóźnień w transmisji danych lub połączeniach sieciowych.

Mimo że specyfikacje, opisy, ilustracje, dane dotyczące wyposażenia i inne informacje zamieszczone na Stronie są oparte na aktualnych informacjach, a firma Marpoint Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by wszystkie materiały na Stronie były poprawne, firma Marpoint Sp. z o.o. nie może zagwarantować ich dokładności, zatem nie udziela żadnych gwarancji z tego tytułu. Wszelkie informacje i materiały zamieszczone na Stronie są dostarczane Użytkownikowi „w stanie, w jakim się znajdują”, bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu własności i nienaruszalności praw.

Wchodząc na Stronę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszelkie nazwy, logo, znaki towarowe lub znaki usługowe zamieszczone na Stronie są własnością firmy Marpoint Sp. z o.o. lub są przez nią licencjonowane i nie mogą być używane przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody. Firma Marpoint Sp. z o.o. będzie stanowczo egzekwować swoje prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie dozwolonym przepisami prawa. Nagrania, ilustracje, wykresy, teksty, filmy wideo, informacje lub zdjęcia dotyczące miejsc lub osób są własnością firmy Marpoint Sp. z o.o. lub są przez nią wykorzystywane na Stronie po uzyskaniu odpowiedniej zgody. Wykorzystywanie tych materiałów przez Użytkownika jest zabronione, chyba że na Stronie wyraźnie wskazano inaczej. Każde nieuprawnione wykorzystanie tych materiałów może spowodować nałożenie na Użytkownika kar lub żądania od Użytkownika odszkodowania, w tym między innymi z tytułu naruszenia praw do znaków towarowych, praw autorskich, praw do prywatności i praw do wizerunku.

Firma Marpoint Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym czasie i z dowolnego powodu oraz wprowadzania zmian we wszelkich informacjach zamieszczonych na Stronie w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia oraz wykluczając powstanie jakichkolwiek zobowiązań z tego tytułu. Wchodząc na Stronę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszelkie takie zmiany będą dla niego prawnie wiążące. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z aktualnymi Warunkami.

Kontakt

Marpoint Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa, Polska
Budynek Luma, 6 piętro
TEL: +48 224 895 334
FAKS: +48 224 895 332
info@marpoint.business