כתב ויתור

עם הכניסה לאתר אינטרנט זה ('אתר') אתה מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש וההגבלות המפורטים להלן ('התנאים וההגבלות'). אין להשתמש באתר זה אם אינך מסכים לתנאים ולהגבלות הבאים.
עם הכניסה לאתר זה אתה מאשר ומסכים שאתר זה יתפרש ויוערך רק לפי החוק הפולני. אם אתה משתמש באתר זה ממקומות אחרים, אתה אחראי לציות לכל החוקים המקומיים החלים. MarpointSp. z o.o. אינה מצהירה כי החומרים הכלולים באתר זה מתאימים למקומות מחוץ לפולין. כל מידע וכל המידע הכלול באתר זה, לרבות אך לא רק מידע אודות מוצרים ושירותים, חלים רק על אלו שמסופקים או מוצעים בתוך פולין.
החומרים המופיעים באתר זה הם זכויות יוצרים של Marpoint Sp. z o.o. והם מוגנים על ידי הוראות חוק זכויות היוצרים, על ידי חוקים פולניים, מדיניות, תקנות והסכמים בינלאומיים. ניתן להוריד, להציג ולשכפל חומרים המוגנים בזכויות יוצרים לשימוש אישי, לא מסחרי או לתפוצה פנימית בתוך ארגון בלבד, כל עוד לא נעשה בהם שינוי כלשהו (עם שמירה על הודעה זו).
יש לקבל רשות לשכפל חומר מאתרים המקושרים לאתר זה מבעל זכויות היוצרים. על מנת לקבל אישור לשכפל חומרים מאתר זה, יש לשלוח בקשות ובירורים בדוא"ל לכתובת info@marpoint.business
עם כניסתך לאתר זה אתה מאשר ומסכים שהשימוש שלך הוא על אחריותך בלבד ושאף אחד מהצדדים המעורבים ביצירה, הפקה או הצגה של אתר זה אינו אחראי לכל נזק ישיר, מקרי, תוצאתי, עקיף או עונשי, או לכל נזק כלשהו. הפסדים, עלויות או הוצאות אחרות מכל סוג (כולל שכר טרחת משפטי, שכר טרחת מומחים או תשלומים אחרים) שעלולים להיווצר, במישרין או בעקיפין, דרך הגישה, השימוש או הגלישה באתר זה או באמצעות הורדת חומרים, נתונים, טקסט, תמונות, וידאו או אודיו כלשהם מאתר זה, לרבות אך לא מוגבל לכל דבר שנגרם על ידי וירוסים, באגים, פעולה אנושית או אי-פעולה או כל מערכת מחשב, קו טלפון, חומרה, תוכנה או תקלה בתוכנה, או כל שגיאה אחרת, כשלים או עיכובים בשידורי מחשב או חיבורי רשת.
למרות שהמפרטים, התכונות, האיורים, הציוד וכל מידע אחר שכלולים באתר מבוססים על מידע עדכני, ובעוד Marpoint Sp. z o.o. עושה את כל המאמצים שביכולתה כדי להבטיח שכל החומרים באתר זה נכונים, לא ניתן להבטיח דיוק ו- MarpointSp. z o.o. אינה לוקחת אחריות או ייצוגים באשר לדיוק המידע באתר. כל המידע, התוכן והחומרים הכלולים באתר זה מובאים "כפי שהם" ללא אחריות מכל סוג, בין מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, האחריות המשתמעת מסחירות, התאמה למטרה מסוימת, כותרות והיעדר הפרות.
עם כניסתך לאתר זה אתה מאשר ומסכים שכל שם, לוגו, סימן מסחרי או סימן שירות הכלולים באתר זה הם בבעלות או ברישיון של Marpoint Sp. z o.o. ואין להשתמש בהם ללא אישור מראש ובכתב. Marpoint Sp.zo.o תאכוף בתקפות את זכויות הקניין הרוחני שלה במלוא היקף החוק. שמע, גרפיקה, תרשימים, טקסטים, וידאו, מידע או תמונות של מקומות או אנשים הם רכושה של Marpoint Sp. z o.o. או נמצאים בשימוש באתר זה לאחר קבלת אישור לכך. שימושך בכל אחד מהחומרים הללו אסור אלא אם כן סופק עבורך במפורש באתר. כל שימוש בלתי מורשה בחומרים אלה עלול להטיל עליך קנסות או נזקים, לרבות אך לא רק אלה הקשורים להפרה של סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, פרטיות וזכויות פרסום.
Marpoint Sp. z o.o. שומרת לעצמה את הזכות לשנות מידע משפטי זה בכל עת ומכל סיבה שהיא, וכמו כן שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בכל עת, ללא הודעה או התחייבות שהיא, בכל מידע הכלול באתר זה. עם כניסתך לאתר זה אתה מאשר ומסכים שתהיה מחויב לכל התיקונים מסוג זה. אנו מציעים לבקר מעת לעת בדף זה באתר ולעיין בתנאים וההגבלות הללו.

זכויות יוצרים

החומרים המופיעים באתר זה הם זכויות יוצרים של Marpoint Sp. z o.o. והם מוגנים על ידי הוראות חוק זכויות היוצרים, על ידי חוקים פולניים, מדיניות, תקנות והסכמים בינלאומיים. ניתן להוריד, להציג ולשכפל חומרים המוגנים בזכויות יוצרים לשימוש אישי, לא מסחרי או לתפוצה פנימית בתוך ארגון בלבד, כל עוד לא נעשה בהם שינוי כלשהו (עם שמירה על הודעה זו).
יש לקבל רשות לשכפל חומרים מאתרים המקושרים לאתר זה מבעל זכויות היוצרים. על מנת לקבל אישור לשכפל חומרים מאתר זה, יש לשלוח בקשות ובירורים בדוא"ל לכתובת info@marpoint.business

צור קשר עם Marpoint Sp. z o.o. ul. זלוטה 59, בניין לומן, קומה 6, ורשה 00-120, פולין, טלפון: פקס: +48 224 895 334 +48 224 895 332 info@marpoint.business

Marpoint Sp. z o.o. זכויות יוצרים © כל הזכויות שמורות

CONTACT

Marpoint Sp. z o.o
ul. Złota 59

Lumen Building, 6th Floor
00-120 Warsaw, Poland
Phone: +48 224 895 334
Fax: +48 224 895 332
info@marpoint.business